Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

1. Ý nghĩa đề tài bồi dưỡng

Một trong những vấn đề bức xúc của GD nước ta hiện nay là vấn đề chất lượng, Nghị quyết TW 2 khoá VIII đánh giá: “GD&ĐT nước ta còn yếu kém, bất cập cả về qui mô, cơ cấu và nhất là chất lượng - hiệu quả”. Tình hình trên do một số các nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là công tác QL chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển GD. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư TW nêu rõ:

“...Năng lực của đội ngũ CBQLGD chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục...” Trong đó CBQL nói chung và người Hiệu trưởng nói riêng là người quyết định chất lượng của CSGD mà họ quản lý.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giới, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập là vấn đề cấp thiết; trong đó, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ thị 40-CT/TW nhấn mạnh: “Các trường sư phạm và trường CBQLGD có vai trò quan trọng trong đào

tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD...”. Việc vận dụng các lý thuyết QLCL vào GD đã được nhiều nước trên thế giới tiến hành và đem lại hiệu quả không nhỏ. Ở Việt Nam, đã ban hành hệ thống tiêu chí KĐCL ISO–9000, ISO–9001. Bộ GD&ĐT đã thực hiện KĐCL trên 20 trường

đại học. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và vận dụng các lý thuyết QLCL hiện đại vào QLGD nói chung và QLCL bồi dưỡng CBQLGD nói riêng còn là điều mới mẻ.

Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của luận án là nghiên cứu các giải pháp QLCL bồi dưỡng CBQLGD trong các cơ sở được giao nhiệm vụ BD đáp ứng yêu cầu đổi mới GD hiện nay.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

- Khách thể: Hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng.

- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý chất lượng bồi dưỡng CBQLGD trong các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết: 3

 Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến QLGD, chất lượng bồi dưỡng và QLCL bồi dưỡng tại các cơ sở bồi dưỡng CBQLGD.

- Nghiên cứu thực tiễn

 + Nghiên cứu nhu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng CBQLGD tại các cơ sở bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

 + Điều tra thực trạng QLCL bồi dưỡng, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu.

- Đề xuất các giải pháp QLCL bồi dưỡng trong các cơ sở bồi dưỡng CBQLGD và thử nghiệm một số biện pháp.

5. Giả thuyết khoa học

Nếu các CSBD triển khai có hiệu quả các giải pháp BD, quán triệt các quan điểm QLCL sẽ góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng CBQLGD đáp ứng với yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.

6. Phương pháp nghiên cứu

a. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa lý luận;.

b. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Tổng kết KN thực tiễn thông qua điều tra; lấy ý kiến chuyên gia;

- Khảo nghiệm và thử nghiệm sư phạm;

c. Phương pháp thống kê xử lý kết quả nghiên cứu.

7. Luận điểm bảo vệ

* Chất lượng đội ngũ CBQLGD có vai trò đặc biệt quan trọng; Vì vậy, họ cần phải được bồi dưỡng một cách bài bản và có hệ thống.;

* Vấn đề bồi dưỡng CBQLGD phải tạo nên chất lượng đích thực để họ trở thành những CB có năng lực thực sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Công tác BD CBQLGD muốn đạt được CL phải quán triệt các quan điểm

QL hiện đại và bao quát những thành tố chủ đạo của công tác BD.

8.Ý nghĩa của đề tài

- Làm thay đổi nhận thức và hành động của CB, GV, HV các cơ sở BD về hoạt động D-H và nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng;

- Góp phần xây dựng, phát triển cơ sở lý luận về QLCL bồi dưỡng CBQLGD.

- Đề xuất các giải pháp QLCL bồi dưỡng CBQLGD phù hợp với GD Việt Nam để các trường có nhiệm vụ BD triển khai áp dụng.

 

Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272