ThS. GVC. Nguyễn Thị Trang

  • Thạc sĩ: Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Giảng dạy chuyên đề chính: Tâm lý trong kinh doanh
  • Đơn vị công tác hiện nay: Trường đại học Sài Gòn
Các bài viết khác
  • Điện thoại văn phòng
      Hotline: 08. 66762272
  • Hotline
     0909 638272 - 0915 638272